Nieuwsbrief juni 2024

De Wet betaalbare huur is aangenomen | Op grond kun je bouwen | Advies over betaalbare huur en modernisering waarderingsstelsel | Staatssteun voor bouw middenhuur was ‘niet eerder zo dichtbij’ | De Federatie Huurders Commerciële Sector stuurde een brief aan de senatoren van de Eerst Kamer |
Facebook
Twitter
LinkedIn

De Wet betaalbare huur is aangenomen

Vanaf volgende week worden verhuurders in de vrije sector geconfronteerd met strengere regelgeving omtrent huurverhogingen, een maatregel die tot doel heeft de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren.

Deze ontwikkeling volgt na goedkeuring door de Eerste Kamer afgelopen dinsdag, waardoor de nieuwe regels per 1 juli effectief worden. De kern van deze wetgeving is de uitbreiding van het puntenstelsel, waardoor nu ook duurdere huursegmenten hieronder vallen. Dit systeem, dat woningen punten toekent op basis van kenmerken zoals grootte en de aanwezigheid van een terras, zal de maximale huurprijs bepalen.

Verwacht wordt dat de huren voor ongeveer 300.000 woningen gemiddeld met €190 per maand zullen dalen. Hoewel de wet enkel van toepassing is op nieuwe huurcontracten en nieuwbouw uitsluit, is het een significante stap in het tegengaan van huurexcessen, aldus demissionair minister Hugo de Jonge van Wonen.

Op grond kun je bouwen

In Nederland is er sprake van een aanzienlijk tekort aan woningen. Om dit probleem aan te pakken, is het noodzakelijk dat er een groot aantal nieuwe huizen wordt gebouwd. Dit vereist een significante verhoging van de nieuwbouwproductie. Voor een succesvolle realisatie hiervan moeten alle betrokken partijen, waaronder grondeigenaren, ontwikkelaars en afnemers, gezamenlijk in actie komen. Dit is de kernboodschap van het eindrapport ‘Op grond kun je bouwen’, opgesteld door de interdepartementale ambtelijke werkgroep Woningbouw en Grond. Het rapport, dat door minister De Jonge aan de Tweede Kamer is aangeboden, benadrukt het belang van beschikbare locaties, doordachte plannen en de bereidheid van alle partijen om van planvorming naar daadwerkelijke bouw over te gaan. Dit alles is essentieel om het woningtekort in Nederland effectief aan te pakken.

Advies over betaalbare huur en modernisering waarderingsstelsel

Raad van State geeft advies

Op 3 juni 2024 heeft de Raad van State haar adviezen gepubliceerd over de ontwerpbesluiten voor betaalbare huur en de modernisering van het waarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte. Deze adviezen, gericht op het verbeteren van de betaalbaarheid en het bij de tijd brengen van het waarderingssysteem, zijn cruciaal voor de toekomst van de Nederlandse huurmarkt.

Kritische noten bij ontwerpbesluiten

De Raad van State uitte zorgen over de definitie van zelfstandige woningen en de forse verhoging van de maximale huurprijs voor onzelfstandige woonruimten. Er wordt gevraagd om meer duidelijkheid en een zorgvuldige afweging van de financiële gevolgen voor huurders.

Aanbevelingen voor de regering

De Raad van State adviseert de regering om de geuite zorgen serieus te nemen en de ontwerpbesluiten hierop aan te passen. Dit is essentieel voor een eerlijke en transparante huurmarkt die toegankelijk is voor iedereen.

Lees het hele artikel: Adviezen besluiten betaalbare huur – Federatie Huurders Commerciële Sector (federatiehcs.nl)

Staatssteun voor bouw middenhuur was ‘niet eerder zo dichtbij’

Eind deze maand praat Brussel over het versoepelen van de regels voor staatssteun, om woningbouw in Europese landen te stimuleren. Demissionair woonminister Hugo de Jonge hoopt dat de afzwaaiende Europese Commissie de knoop nog doorhakt.

Demissionair woonminister Hugo de Jonge voerde in Brussel een stevige lobby voor soepelere staatssteunregels rond de bouw van middenhuurwoningen.

In het kort Nederland wil ruimere Europese regels voor staatssteun bij de bouw van middenhuurwoningen. De Jonge zegt dat de lobby daarvoor in Brussel effect heeft.

Corporaties zeggen met steun meer dan twee keer zoveel middenhuur te kunnen bouwen. De vorig jaar ingezette lobby van Nederland om de Europese staatssteunregels voor woningbouw te versoepelen, werpt volgens het demissionaire kabinet zijn vruchten af. Nadat jarenlang de deur ‘potdicht zat’ in Brussel, heeft woonminister Hugo de Jonge nu goede hoop op een doorbraak. Een besluit is ‘niet eerder zo dichtbij geweest’, zegt de minister tegen het FD.

Lees verder: Staatssteun voor bouw middenhuur was ‘niet eerder zo dichtbij’ – Federatie Huurders Commerciële Sector (federatiehcs.nl)

De Federatie Huurders Commerciële Sector stuurde een brief aan de senatoren van de Eerst Kamer

Een deel van de brief:

Van u hangt af of huurders van 300.000 woningen een eerlijke huur gaan betalen. ‘Eerlijk’ in die zin dat ze dan betalen voor wat ze geleverd krijgen. En niet te veel betalen omdat een woning een schaars goed is, omdat de vraag het aanbod veruit overstijgt.

Houdt u bij het bepalen van de behandeling van de wet en bij het uitbrengen van uw stemming rekening met het leed van heel veel gewone mensen die òf geen woning kunnen krijgen, òf deze niet kunnen betalen, of een oneerlijk hoge huur moeten betalen.

Lees de brief: Stemadvies aan senatoren van de Eerste Kamer over Wet betaalbare huur – Federatie Huurders Commerciële Sector (federatiehcs.nl)

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen