Over ons

Missie

De Federatie Huurders Commerciële Sector komt op voor huurders in de gereguleerde particuliere en vrije huur sector. Dit is een sector die de laatste jaren hard groeit, en inmiddels bijna een miljoen huishoudens telt. Iedereen wil een gezonde en veilige woning en een eerlijke huurprijs voor een eerlijke woningkwaliteit.

De Federatie HCS zet zich hierom in voor huurprijsregulering, meer woonzekerheid, betere rechtsbescherming en maatregelen die huurders steunen bij misstanden zoals achterstallig onderhoud. Wij komen op voor beter beleid.

Maar huurders kunnen hier zelf ook een actieve taak bij innemen. Daarom zet de Federatie HCS zich in voor voorlichting over huurdersrechten in de commerciële sector, stimuleren van oprichting van nieuwe huurdersorganisaties en steun voor bestaande huurdersorganisaties.

Doelstellingen

Belangenbehartiging

De commerciële huursector groeit in Nederland. Deze verhuurders hebben niet dezelfde maatschappelijke functie als woningcorporaties maar een winstoogmerk. Dit gaat ten koste van huurders die na eerdere jaarlijkse huurverhogingen steeds meer moeite hebben om de huur te betalen, te hoge servicekosten hebben of niet veilig wonen door gebrekkig onderhoud. De Federatie HCS is een actieve gesprekpartner van beleidsmakers en zet de belangen en zorgen van commerciële sectorhuurders bij politici op de kaart.

Voorlichting voor huurders en huurdersorganisaties

De Federatie HCS biedt informatie over hoe huurders zich kunnen verenigen, welke rechten zij hebben en deelt ervaringen van huurders die samen met hun buren de stap hebben gezet om zich te verenigen. Informatie is niet altijd specifiek toegespitst op huurders in de commerciële sector. Hierdoor zijn huurders onvoldoende geïnformeerd over de regels die voor hun woning gelden of de impact van (voorgenomen) beleid op hun woonsituatie.

Voorlichting is een belangrijke taak van de Federatie HCS. Dit doet de Federatie door organisatie van (digitale) bijeenkomsten, het schrijven van voorlichtingsteksten in duidelijke taal met uitleg specifiek voor huurders in de gereguleerde particuliere en vrije sector en door bewustwordingscampagnes om huurders bekend te maken met de mogelijkheid om een huurdersorganisatie op te richten. 

Netwerk van commerciële huurders

De Federatie HCS is een netwerk waar huurdersorganisaties samenwerken en met elkaar discussiëren en ervaringen uitwisselen over de uitdagingen voor de commerciële sector. De Federatie HCS organiseert (digitale) bijeenkomsten voor huurdersorganisaties, kennissessies en stimuleert onderlinge samenwerking. 

Beleidsplan

Beleidsplan 2020 – 2025

 1. Als steden, in het bijzonder grote steden, leefbaar voor alle bewoners willen zijn en blijven zijn, moeten er passende maatregelen getroffen worden om te bereiken dat huurders kunnen (blijven) wonen tegen een betaalbare huur.
 2. Wonen is geen markt, maar een recht voor alle bewoners op een veilig thuis. Het exploiteren van woningen leent zich niet voor winstmaximalisatie. Wij opteren voor een bevriezing van alle huren per direct, totdat de situatie enigszins genormaliseerd is.
  Daarna geldt dat een huurverhoging nooit meer dan CPI dient te bedragen, met een maximum van in totaal 2%.
 3. De huurverhogingen in de vrije sector dienen maatschappelijk verantwoord te zijn en mogen dus niet leiden tot ongewenst noodzakelijk vertrek uit de woning. Zeker omdat er in de ruime omgeving nauwelijks alternatieven voorhanden zijn. Voor alle huurders moet gelden dat zij desgewenst in hun buurt kunnen blijven wonen om hun sociaal netwerk te behouden. De huren en de huurverhogingen moeten aan dit uitgangspunt getoetst worden
 4. Malafide verhuurders, verkamering, AIRBNB en dergelijke verschijnselen moeten worden geweerd om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woonruimte in stand te kunnen houden. Eigenaren dienen te voldoen aan een gedragscode, zoals beroepsgroepen moeten voldoen aan een vakbekwaamheidstoets.
 5. Woningbouw is afhankelijk van investeringen. Een maatschappelijk verantwoord rendement daarbij is afhankelijk van diverse bronnen, niet alleen van de huuropbrengst. Gezien het grote maatschappelijke belang, moet transparantie in de berekeningen in de vastgoedsector vanzelfsprekend openbaar zijn.
 6. De Federatie dringt er op aan dat bij uitgifte van gronden overheden (eventueel in ruil voor gematigde grondprijzen) eisen stellen aan beleggers met betrekking tot gegarandeerde eeuwigdurende midden huur.
 7. Stimulering meer nieuwbouw in het middensegment (€750 tot  €1.050  per maand huur) en handhaving daarvan voor tenminste 20 à 25 jaar.
 8. Ten aanzien van woningen met gereguleerde huurcontracten in handen van commerciële huurders waarvan de huren de sociale huurgrens reeds zijn gepasseerd, dient de toepassing van de Inkomensafhankelijke huurverhogingen afgeschaft te worden; het gaat hier immers niet om sociale huurwoningen en daarmee het probleem van scheef wonen.
 9. Commerciële huurders dienen een duidelijk aanspreekpunt te hebben waar zij met hun klachten en problemen terecht kunnen. Om rechtsongelijkheid tegen te gaan dient de huurcommissie voor alle huurders toegankelijk te zijn.
 10. Gelijkstelling qua rechten en plichten van huurders in de sociale en commerciële sector. Toepassing van het Woning Waardering Systeem ook voor de commerciële sector door optrekking van het max. puntenaantal tot 300 punten. Toegang zonder aparte voorwaarden tot de huurcommissie (mede op basis van de woning waardering systeem punten verhoging)
 11. Stimulering van organisatiegraad onder commerciële huurders in lijn met de verplichtte VVE bij appartementseigenaren waardoor tevens in gemende complexen een meer gelijkwaardige situatie kan ontstaan.

Onze gesprekspartners:

Commerciële beleggers – De commerciële beleggers zullen direct of indirect via de IVBN of Vastgoedbelang worden aangesproken op hun (maatschappelijk verantwoord) beleid, voor zover dat wonen in de aangekochte huurhuizen door de  bevolking onmogelijk maakt. Daarbij speelt good governance, onder andere zoals in de IVBN code op papier weergegeven, een toetsende rol.  Met zittende huurders dienen afspraken gemaakt te kunnen worden over huurmatiging.

Gemeentelijke overheid – Bij gemeenteraden zal worden aangedrongen:

 1. Om een woonplicht in te stellen voor kopers zodat het onmogelijk wordt dat woningen worden aangekocht door beleggers die zich niet aan good governance houden noch de IVBN code onderschrijven.
 2. Het beleid met betrekking tot de verkamering van huurhuizen te stoppen.
 3. Te zorgen voor een voldoende aanbod aan betaalbare huurwoningen in verschillende categorieën.
 4. Voor huurders met een te hoge huur in relatie tot hun inkomen een urgentie te verlenen voor een andere woning, zo mogelijk in de buurt.
 5. Om van huidige en toekomstige projecten de grondprijzen dusdanig vast te stellen dat deze de betaalbaarheid voor (toekomstige) huurders mogelijk maakt.

Rijksoverheid – Van de Rijksoverheid zal worden gevraagd:

 1. De gereguleerde sector te vergroten door de liberalisatiegrens te verhogen.
 2. De huurverhogingen voor de gereguleerde sector te beperken; de WOZ waarden van gereguleerde
  woningen zouden niet langer mede bepaald moeten worden door de koopwoningmarkt
 3. De inkomensafhankelijke huurverhoging af te schaffen.
 4. De verhuurdersheffing, die leidt tot te hoge huren en minder nieuwbouw, af te schaffen

Versie  16-3-2021

Wachtwoord Instellen