Adviezen besluiten betaalbare huur

Facebook
Twitter
LinkedIn

Adviezen besluiten betaalbare huur

Facebook
Twitter
LinkedIn

Adviezen besluiten betaalbare huur en modernisering
waarderingsstelsel onzelfstandige woonruimte
Gepubliceerd op 3 juni 2024
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 29 mei 2024 de
adviezen vastgesteld over de ontwerpbesluiten betaalbare huur en
modernisering waarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte. De
adviezen zijn op 3 juni 2024 gepubliceerd op de website van de Raad van
State.
Lees hier de volledige adviezen van de Afdeling advisering.
 W04.24.00064/I (Besluit betaalbare huur)
 W04.24.00065/I (Besluit modernisering waarderingsstelsel voor
onzelfstandige woonruimte)

Beide ontwerpbesluiten hangen samen met het wetsvoorstel over betaalbare huur dat op het
moment van advisering wordt behandeld door de Eerste Kamer. Het besluit betaalbare huur
gaat over de huurprijzen voor woonruimten in de middenhuur en geeft invulling aan de
maatregelen uit het wetsvoorstel betaalbare huur. Het besluit wijzigt de rekenwijze om de
(maximale) huur van een woonruimte te bepalen, vastgelegd in het zogenoemde
woningwaardestelsel (WWS). Voor onzelfstandige woonruimten geldt een eigen
woonwaarderingsstelsel (WWSO). Dit stelsel is al in 1979 ingevoerd. Beide stelsels worden
met het wetsvoorstel betaalbare huur dwingend gemaakt voor verhuurders. Daarom moet ook
de WWSO worden gemoderniseerd. Daarover gaat het besluit modernisering WWSO.
Besluit betaalbare huur
Bij het ontwerpbesluit betaalbare huur maakt de Afdeling advisering opmerkingen over de
definitie van een zelfstandige woning. Hiervan is volgens het besluit onder meer sprake als er
een ‘duurzaam gemeenschappelijk huishouden’ woont. De regering heeft volgens de
Afdeling advisering vooralsnog niet duidelijk toegelicht wanneer hiervan sprake is. Daarbij
kunnen er volgens de Afdeling advisering ongunstige (financiële) consequenties optreden,
omdat mensen die géén duurzaam gemeenschappelijk huishouden voeren, maar wegens de
krapte op de woningmarkt wel samenwonen, onder een ander regime zouden kunnen gaan
vallen. Ook is er geen overgangsrecht. Dit betekent dat er geen regeling is voor bestaande
situaties waarin mensen geen duurzaam gemeenschappelijk huishouden voeren.
Besluit modernisering WWSO
De Afdeling advisering begrijpt dat het WWSO bij de tijd gebracht moet worden. De
maximale huurprijs wordt met het besluit verhoogd met 25 procent. Op het oog is dit een
forse verhoging en voor de Afdeling advisering is vooralsnog niet duidelijk waarop deze is
gebaseerd. Daarbij wijst zij erop dat de regering op dit moment beide stelsels (WWS en
WWSO) grondig herziet en dat niet duidelijk is hoe deze herzieningen op elkaar ingrijpen.

De Afdeling advisering heeft een aantal opmerkingen bij de ontwerpbesluiten en adviseert de
regering daarmee rekening te houden voordat een besluit wordt genomen.

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen