HBV Mijndenhof reageert op de brief over de jaarlijkse huurverhoging

HBV Mijndenhof heeft vol ongeloof de jaarlijkse brief over het voorgenomen huurprijsbeleid voor 2024 ontvangen
Facebook
Twitter
LinkedIn

HBV Mijndenhof reageert op de brief over de jaarlijkse huurverhoging

HBV Mijndenhof heeft vol ongeloof de jaarlijkse brief over het voorgenomen huurprijsbeleid voor 2024 ontvangen
Facebook
Twitter
LinkedIn

Geachte lezer,  Amsterdam 5 maart 2024,

Brief in goede orde ontvangen

De HBV Mijndenhof heeft de jaarlijkse brief, waarin u het  voorgenomen huurprijsbeleid voor 2024 van Vesteda bekend heeft gemaakt, in goede orde ontvangen.

Recht tot het geven van advies

U bent zo attent om ons direct te wijzen op ons adviesrecht krachtens de Overlegwet.   

Dat is altijd goed, maar wij verwachten wel dat u ons advies ter harte zult nemen en dat er werkelijk sprake zal zijn van overleg, anders blijft het een loos gebaar.  Alleen als we naar elkaar luisteren met respect voor onze wederzijdse belangen, kortom samen een zorgvuldig adviestraject en een serieuze weging volgen, komen we zeker tot elkaar. 

Ongeloof om huurverhoging

Dan uw voorstel. Hoe Vesteda zich in de media ook wenst te presenteren als een redelijke verhuurder, wij als HBV nemen met ongeloof kennis van het feit dat zij hoe dan ook toch weer kiest voor huurverhoging.

Gezien het feit dat vooral de grote institutionele beleggers, waaronder óók Vesteda,  momenteel volop in de schijnwerpers staan wegens het, in strijd met de Europese regels, jarenlang innen van de te hoge huren te opzichte van de geliberaliseerde huurders, zou een verlaging van de huur meer op zijn plaats zijn. 

Daarnaast wijst de HBV opnieuw op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die Vesteda heeft ten opzichte van haar huurders waartoe huurverhogingen zeker niet bijdragen. 

Natuurlijk beseffen wij dat de commerciële huursector, anders dan woningcorporaties, vooral een winstoogmerk heeft. Dat neemt niet weg dat het nooit ten koste mag gaan van haar huurders, want ondanks een maximalisatie op de hoogte van de huren zijn de woonlasten, vooral in Amsterdam de laatste jaren exorbitant gestegen. Vooral dit jaar krijgen de huurders nogal wat voor hun kiezen. Wankele bestaanszekerheden hangen als een donkere wolk boven veel groepen huurders die iedere euro om moeten draaien of net tegen deze grens aan zitten. Maar ook huurders met een middeninkomen verkeren steeds vaker in financieel zwaar weer.

Verdere ambities Vesteda op het gebied van duurzaamheid

De HBV zou graag zien dat Vesteda doorgaat op de weg van duurzaamheid, waarbij te denken valt aan: isolatie van daken en buitenmuren, vooral die van de eindwoningen.

In dit verband zouden we inzicht willen hebben in de recente meerjarenonderhoudsplanningen, dus de lange termijn plannen voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan de woningen en installaties.    Daarnaast willen we graag een update over de financiële stand van zaken van het Mijndenhof complex.                                                                   

Voorstel tot huurbevriezing

Gezien het bovenstaande stelt de HBV Mijndenhof voor om over te gaan tot een huur bevriezing, voor zowel de vrije als de gereguleerde sector.

Een bijkomend voordeel is dat Vesteda dan de resultaten van het overheidsbeleid niet hoeft af te wachten.

Inzicht in MJOP’s 

Wij verzoeken tevens om inzicht in de recente MJOP’s voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan de woningen en installaties. Zo ook om een update over de financiële stand van zaken van het Mijndenhof complex.                                                                   

Toepassing staffelhuren

Zijdeling wil de HBV tenslotte nog eens het tijdens diverse overleggen besproken staffelprincipe onder uw aandacht brengen, nl. het door u als sympathiek gekwalificeerd idee om “trouwe” huurders een korting te verlenen op hun huur, afhankelijk van het aantal jaren dat zij hun woning huren. Vesteda heeft toegezegd dit idee, nader te bezien, maar wij hebben daarover tot nu toe geen uitsluitsel gekregen. 

In afwachting van uw reactie

Namens HBV Mijndenhof 

Douwe Zeilmaker

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen