Nieuwsbrief november 2023

Verkiezen 2023 | Concept Rotterdamse Woonvisie | Huurverhoging 2024 | Inlogcode nieuwe website
Facebook
Twitter
LinkedIn

Verkiezingen 2023

Het bestuur van de Federatie heeft kennis genomen van de uitslag van deze verkiezingen met een verrassende uitslag.

Gelet op de uiteenlopende standpunten van met name het rechtse blok wordt het voor ons spannend om de belangen van alle niet corporatie huurders (nieuw en zittend) op de juiste wijze bij de relevante partijen naar voren te brengen.

Wij gaan ons nu beraden over een brief aan de aan te stellen formateur die na een informatie ronde aan de slag zal moeten gaan om de ontstane zeer ingewikkelde situatie op te lossen. Uiteraard hebben wij in eerdere instantie al de verkiezingsprogramma’s onderzocht op hun volkshuisvestingsbeleid en dat zal leidend zijn in onze reactie richting de politiek. Wij houden U op de hoogte!

Concept Rotterdamse Woonvisie

Het college van B & W van Rotterdam heeft de concept woonvisie 2024 aan de raadsleden gezonden ter consultatie en nadere bespreking. Het concept is tot stand gekomen na een uitgebreide inspraak procedure waarin ook de Federatie was betrokken. Begin volgend jaar volgt de commissie en raadsbehandeling. U kunt het volledige document vinden in de aangeslotenen sectie van onze website.

Huurverhoging 2024

In de kamerbrief over de huurverhogingen staat dat de huren voor gereguleerde woningen met 5,3% verhoogd mogen worden, voor geliberaliseerde huurwoningen lijkt dat 4,9% te zijn. Dit laatste is een situatie die uiterlijk mei 2024 ophoudt te bestaan. Op 1 mei 2024 vervalt de wet dat in de geliberaliseerde huursector de huurstijging de laagste is van CPI of CAO plus maximaal 1-procentpunt. Het voornemen van de minister is dat dan (of mogelijk eerder) de huurstijging alleen nog gekoppeld is aan de CAO-stijging. Het wachten is op een wetsvoorstel. 

Inlogcode nieuwe website Federatie HCS

Heeft u al een inlogcode voor de nieuwe website aangevraagd? U kunt zo op het besloten deel voor de aangeslotenen komen. Wij zijn gestart met het vullen van dit deel met interessante informatie. Vraag de code aan bij secretariaat@federatieHCS.nl

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen