Voorgestelde wijziging huurtoeslag funest voor huurders gereguleerde commerciele sector

Inmiddels woont bijna 1 op de 6 sociale huurders in de gereguleerde commerciële sector. Een wetsvoorstel voor wijziging van het huurtoeslagsysteem kan grote negatieve financiële consequenties hebben voor deze groep. Gelijktijdig kunnen huurders in de vrije sector met een laag inkomen in dit voorstel rekenen op ondersteuning vanuit de huurtoeslag.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Voorgestelde wijziging huurtoeslag funest voor huurders gereguleerde commerciele sector

Inmiddels woont bijna 1 op de 6 sociale huurders in de gereguleerde commerciële sector. Een wetsvoorstel voor wijziging van het huurtoeslagsysteem kan grote negatieve financiële consequenties hebben voor deze groep. Gelijktijdig kunnen huurders in de vrije sector met een laag inkomen in dit voorstel rekenen op ondersteuning vanuit de huurtoeslag.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inmiddels woont bijna 1 op de 6 sociale huurders in de gereguleerde commerciële sector. Een wetsvoorstel voor wijziging van het huurtoeslagsysteem kan grote negatieve financiële consequenties hebben voor deze groep. Gelijktijdig kunnen huurders in de vrije sector met een laag inkomen in dit voorstel rekenen op ondersteuning vanuit de huurtoeslag.

Grote impact huurders commerciële sector

Dit wetsvoorstel heeft een grote impact op huurders in de commerciële sector. Er zijn twee groepen huurders in dit segment die op positieve, maar ook op negatieve manier gevolgen ondervinden van deze verandering. Voor huurders in de gereguleerde commerciële sector met recht op aanspraak op huurtoeslag kan het systeem van normhuren echter grote negatieve financiële consequenties hebben. De voorgestelde normhuren liggen een stuk lager dan de bedragen die voor sociale huurders in de commerciële sector gebruikelijk zijn en hebben geen oog voor de groep huurders met een sociaal gereguleerde contract maar met een inmiddels hogere huur.

Vrije sectorhuurders met een laag inkomen hebben nu geen recht op huurtoeslag. Na een inkomensval kunnen zij door het voorgelegde wetsvoorstel mogelijk wel aanspraak maken op huurtoeslag, en daar ook enige financiële steun aan ontlenen. Maar huurtoeslag is slechts een druppel op een gloeiende plaat en geen duurzame oplossing voor huurders in de vrije sector die moeite hebben met het betalen van de huur.

Voorgestelde wijziging funest huurders gereguleerde commerciële sector

De Federatie HCS ontvangt al jaren signalen van huurdersorganisaties en huurders dat in de gereguleerde commerciële sector huren erg hoog liggen in vergelijking met sociale corporatiewoningen. Huren vlak onder de liberalisatiegrens zijn voor nieuwe huurders eerder de norm dan ongebruikelijk. Daarnaast is er ook een groep huurders met een gereguleerde woning die inmiddels een huur betalen die hoger is dan de huidige liberalisatiegrens. Hiernaast ervaren huurders erg hoge servicekosten, zoals honderden euro’s voor verplicht af te nemen diensten.

In het voorgestelde systeem kijkt de overheid bij huurtoeslag enkel naar inkomen en niet meer naar de hoogte van de huurprijs. De normhuur voor de meeste huurders wordt gelegd op een huurbedrag van €520,-.[1] Dit is een veel lager bedrag dan wat in de gereguleerde sector gebruikelijk is.

De overheid verwacht dat huurders met een huur van €560,- per maand er financieel op achteruit gaan. [2] Dit lot treft bij invoering van deze wet bijna de helft van alle huurders in de commerciële sector met recht op huurtoeslag. [3]  

Deze groep zal nog eens extra benadeeld worden door de voorgestelde afschaffing van de bijdrage voor servicekosten.

Het is onbegrijpelijk dat de overheid ervoor kiest sociale huurders in de commerciële sector in dit wetsvoorstel zo te benadelen. Dit is pijnlijk, want deze groep valt niet onder afspraken voor betere betaalbaarheid en snellere verduurzaming uit de Nationale Afspraken Woningcorporaties tussen Aedes, de Woonbond, de VNG en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

De Federatie HCS vreest dat de invoering van normhuren grote financiële gevolgen zal hebben voor de betaalbaarheid van woningen voor huurders met een laag inkomen. Dat terwijl zij juist de steun van de overheid in bijvoorbeeld de vorm van huurtoeslag hard nodig hebben.

Eindelijk huurtoeslag voor huurders vrije sector met laag inkomen.

Op dit moment hebben huurders in de vrije sector geen recht op huurtoeslag, ook niet als zij een laag inkomen hebben. Huurders kunnen na een inkomensval nu niet op steun rekenen.

Huurders die noodgedwongen door lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen in de vrije sector terechtkomen hebben het hierdoor financieel extra zwaar. Daarnaast treft het huidige systeem vrije sector huurders met een inkomensval extra hard. Juist in een periode dat deze mensen financiële steun hard nodig hebben, komen zij hier niet voor in aanmerking.

De Federatie HCS komt op voor een eerlijke positie van huurders in de vrije sector en een eerlijke toegang tot huursubsidie. Het is positief dat de overheid eindelijk ziet dat er ook huurders met een laag inkomen door wachtlijsten noodgedwongen in de vrije sector wonen en dat huurders met een inkomensval extra financiële steun nodig hebben. Daarmee erkent ook de overheid dat het een mythe is dat iedereen in de vrije sector een goed inkomen heeft.

Maar het mag niet vergeten worden dat huurtoeslag geen langdurige oplossing is. Vanwege de normhuur dekt de huurtoeslag maar een klein deel van de huur. Het helpt huurders die tijdelijk in een moeilijke situatie komen. Maar juist voor huurders die vanwege wachtlijsten te duur huren of met een inkomensval door bijvoorbeeld pensionering, ligt het antwoord in meer betaalbare huurwoningen.

De Federatie HCS pleit dan ook voor een eerlijke huur voor alle huurders door het verhogen van huurprijsbescherming in het woningwaarderingsstelsel naar 300 punten, waardoor de meeste huurders een eerlijke huur gaan betalen die past bij de woningkwaliteit.

Lees hier onze zienswijze op de internetconsultatie wetsvoorstel wijziging huurtoeslag.

[1] Het normbedrag van €520 is in dit voorstel van toepassing op huishoudens van meerjarige volwassenen zonder groot gezin of zonder een woning aangepast voor een beperking,

[2] Toelichting wetsvoorstel hervorming van de huurtoeslag – consultatie p.5 (https://www.internetconsultatie.nl/hervorminghuurtoeslag/document/9230)

[3] Toelichting wetsvoorstel hervorming van de huurtoeslag – consultatie p.14

Geef een reactie

Wachtwoord Instellen